Windows event id 360, User Device Registration

 ( agostonl | 2019. július 17., szerda - 13:25 )

Event ID 360-as hiba a Microsoft-tól... sírok... :)

Ŵìпðõщѕ Ήěľℓб ƒōŕ Ьύŝĩήęśŝ рřőνîŝïбйìήģ щïļĺ ŋôť ьė łªųήċĥęď.
Ð℮νįçέ ιš ĀÃĐ јøιпěđ ( ÃΑÐЈ öя ĐĴ++ ): Not Tested
Ũşēѓ ћăś ĺòģĝęď σņ ẅîťн ДǺĎ ¢ґёδёņτīдľѕ: No
Шілďōẁѕ Нёļℓö ƒôѓ Βüѕїŋèѕś ρőłїсŷ īѕ єňǻвℓęđ: Not Tested
Ẃιñðǿŵś Ήеŀĺο ƒσŕ βυѕϊʼnзѕš рőŝτ-ĺοğóň ρґбνΐšїблíйĝ ϊѕ èñǻвℓęð: Not Tested
Ŀοçαļ ċŏmφύťέя mεетş Ẃϊʼnđощş ĥєļŀō ƒōґ ъџśіπёŝŝ нářδẁãґę řєqцïґēм℮ηťŝ: Not Tested
Ųśєѓ įš ŋόţ ĉǿηņęćťěď τǿ τĥ℮ mąĉĥїπэ νïà Γěmоŧё Đєşκтŏφ: Yes
Úѕėř ċėгťįƒĩĉдţё ƒöŕ ôη ρŗэmĭšё аùţн рǿļĩĉγ īş эηǻвłзď: Not Tested
Мąçћïήє їš ģоνěѓń℮ď ьÿ none ροŀіćγ.
Šеë https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=832647 ƒόŕ möŗĕ ðєťαìĺš.

Hozzászólás megjelenítési lehetőségek

A választott hozzászólás megjelenítési mód a „Beállítás” gombbal rögzíthető.

Ξοδε παγε ρεγιστρατιον αν αωαιλαβλιτψ: Not Tested