( doc | 2012. 10. 28., v – 14:15 )

akkor gondolom papirkonyvet/ujsagot sem olvasol, mert zavaro hogy lapozni kell? :)