( Dacr | 2009. 03. 22., v – 13:23 )

Sok-sok buldogot!