( willy | 2008. 09. 02., k - 18:46 )

Ez kemenyen fogyasztovedelmi kategoria.