( sabe | 2023. 09. 28., cs – 20:45 )

 ___  __ _ _ __ ___ __ _ ___ _ __ ___  
/ __|/ _` | '__/ __/ _` / __| '_ ` _ \ 
\__ \ (_| | | | (_| (_| \__ \ | | | | |
|___/\__,_|_|  \___\__,_|___/_| |_| |_|