( traktor | 2023. 04. 04., k – 14:27 )

4G? So yesterday.