( bucko | 2022. 06. 29., sze – 16:57 )

6.2.2.1. Előfizetői szolgáltatás nyújtásának késedelmes megkezdése esetén fizetendő kötbér
 
A  Szolgáltató  kötbért  köteles  fizetni,  melynek  összege  minden  késedelmes  nap  után  az  ÁSZF-ben  foglalt
kedvezmények nélküli belépési díj 1/15-öd  (egy tizenötöd) része, belépési díj hiányában  az Előfizetői Szerződés
szerinti  díjcsomagra,  illetve  az  adott Előfizetői Szolgáltatással kapcsolatban fizetendő  kedvezmények nélküli  havi
előfizetési díj 1/30-ad (egy harmincad) részének 8-szorosa (nyolcszorosa), amennyiben a Szolgáltató az Előfizetői
Szerződésben  vállalt  határidőre  a  Szolgáltatás  nyújtását  nem  kezdi  meg,  beleértve  azt  az  esetet  is,  amikor  a
Szolgáltatás nyújtásának a jogszabályban megjelölt időpontban történő megkezdése az Előfizető érdekkörébe eső ok
miatt  nem  volt  lehetséges,  és  a  Szolgáltató  a  felek  megállapodása  szerinti  újabb  időpontban  sem  kezdi  meg  a
szolgáltatás nyújtását.

 
6.2.2.2. Teljesítés elmaradása esetén fizetendő kötbér
 
Amennyiben az Előfizetői Szerződésben foglalt határidő teljesítésére a Szolgáltató neki felróható műszaki okból nem
képes, továbbá a Szolgáltatás nyújtásának a jogszabályban megjelölt időpontban történő megkezdése az Előfizető
érdekkörébe  eső  bármely  ok  miatt  nem  volt  lehetséges,  és  a  Szolgáltató  a  felek  megállapodása  szerinti  újabb
időpontban sem kezdi meg a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató érdekkörében fennálló okból, továbbá a Szolgáltató
a fenti esetek miatt az Előfizetői Szerződést rendes felmondással megszünteti, a Szolgáltató a szolgáltatásnyújtás
megkezdésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltétől a szerződés megszűnéséig a jelen ÁSZF 6.2.2.1 pontjában
foglalt kötbér felét köteles fizetni.

Forrás: Vodafone Lakossági Vezetékes Általános Szerződési Feltételek

Csúsztatás: Ez a 2021.0101-től érvényes, amit már összevontak a mobillal. Az új ÁSZF-ben nincs / nem találtam meg ezt a részletezést. Ennek ellenére kizártnak tartom, hogy idén már nem kell fizentniük hibás teljesítés esetén.

A szövegből kiderül, hogy az általad vélt összeg nyolcszorosát ill. négyszeresét kell fizetni időarányosan, kedvezmények nélkül. Mégpedig olyan módon, hogy pl. a listár 12 eFt, az akciós ár 4 eFt, akkor a 12*8 eFt/ho, azaz a 24 szeresét kapom az előfizetési díjnak. Ez (régebben) 72 órás kiesés után volt igényelhető.

Az első pont ráhúzható a számhordozásra.