( g6b0r | 2021. 09. 21., k – 11:32 )

sub (mostanaban akarok venni rpi-t, szoval ezen elgondolkodom)