( arpi_esp | 2021. 04. 18., v – 10:10 )

ennyi erovel php vagy python is lehetne.