( tibyke | 2020. 04. 19., v - 15:03 )

latest 19.0x-en archer c7 v5-on nincs gondom egyelore (ath79, kopp-kopp)