( trey | 2019. 12. 05., cs - 14:58 )

s/Pythno/Python/