( mauzi | 2018. 11. 27., k - 17:37 )

PAL-BG versus PAL-DK?