( harlequin | 2014. 02. 04., k - 18:23 )

Kicsit régi:
- CGA monitor?
- nem, saját.