( handler | 2012. 04. 27., p - 21:24 )

FYI adatpark aszf:

6.1.
A Szolgáltatót az Ügyfél díjtartozása esetén a hátralékos díj és járuléka erejéig az Ügyfél által a szolgáltatás
nyújtásának helyén a jelen szerződéses feltételek teljesülése következtében elhelyezett, vagy területén lévő vagyontárgyain,
eszközein, zálogjog illeti meg. A Szolgáltató mindaddig, amíg e zálogjoga fennáll, megakadályozhatja a zálogjoggal terhelt
vagyontárgyak elszállítását.
Az Ügyfél írásban jogosult a zálogjog fennállását vagy terjedelmét a Szolgáltató felé kifogásolni,
illetve azt, hogy a Szolgáltató a követelésére teljes fedezetet nyújtó vagyontárgyakon felül más vagyontárgyak elszállítását is
megakadályozta.
6.2.
Az Ügyfél a fentebbiekben előadottakra tekintettel csak a saját tulajdonában álló eszközöket és vagyontárgyakat
jogosult a szolgáltatás nyújtásának helyére beszállítani, ellenkező esetben írásbeli nyilatkozat formájában az egyedi szerződés
megkötésekor köteles a Szolgáltatót a tulajdonjogi kérdésekről, illetve az esetlegesen fennálló egyéb, a zálogjog érvényesülését
akadályozó tényről tájékoztatni.

6.3.
Ha az Ügyfél a zálogjoggal terhelt vagyontárgyat a Szolgáltató írásbeli engedélye nélkül szállítja el és más megfelelő
biztosítékot nem nyújt, a Szolgáltató követelheti a dolognak az Ügyfél költségén való haladéktalan visszaszállítását, amivel
egyidejűleg a zálogjog feléled.
6.4.
A zálogjoggal kapcsolatosan a fentebbiekben nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezései irányadóak.